Lagar och regler

Enligt 2 kap. 2§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar vidta sådana åtgärder som krävs för att förebygga och förhindra brand samt begränsa skadorna till följd av brand.

Det gäller både tekniska och organisatoriska åtgärder som exempelvis att brandutrustning finns tillgänglig, information och utbildning. Därför bör alla byggnader och anläggningar ha ett systematiskt brandskyddsarbete.